FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

poniedziałek, 25 Wrzesień 2017 / Published in Blog
Rewitalizacja mista i wsi. Zdjęcie przedstawia dłoń trzymającą megafon z opisem

Założę się, że gdy mówię „rewitalizacja”, Ty myślisz o remoncie. W pewnym sensie masz rację, ale rewitalizacja to coś więcej. Dla zniszczonych i zaniedbanych części miast i wsi, jest jak adrenalina podana prosto w serce. Dzięki niej te kryzysowe obszary stopniowo wracają do życia. Teraz ich leczenie będzie łatwiejsze. Skąd to wiem? Przeczytaj wpis i przekonaj się. Do dzieła!

(więcej…)

piątek, 01 Wrzesień 2017 / Published in Blog
Osoba z niepełnosprawnościami czyta ulotkę napisaną alfabetem Braille'a.

Rów­ność szans i nie­dy­skry­mi­na­cji, a szcze­gól­nie dostęp­ność dla osób z nie­peł­no­spraw­no­ściami, jest jedną z naj­waż­niej­szych zasad, które musisz prze­strze­gać reali­zu­jąc unijny pro­jekt. W prak­tyce oka­zuje się, że nie­wielu wnio­sko­daw­ców zwraca na nią uwagę. Efekt? Tracą cenne punkty na oce­nie wnio­sków, które mogą prze­są­dzić o braku dofi­nan­so­wa­nia. Jak tego unik­nąć? Zaraz Ci wyja­śnię.

(więcej…)

piątek, 25 Sierpień 2017 / Published in Blog
Na zdjęciu widać świecącą żarówkę, symbolizującą innowacje.

To, że inno­wa­cje idą w parze z fun­du­szami euro­pej­skimi, na pewno wiesz. Ale czy zasta­na­wia­ła­ś/eś się jak inno­wa­cje mogą przy­dać się Two­jej fir­mie, albo jak wpły­wają na Twoje życie? Zobacz trzy firmy z woje­wódz­twa lubel­skiego, które sko­rzy­stały na inno­wa­cyj­no­ści. Jestem pewna, że będą dla Cie­bie inspi­ra­cją.
(więcej…)

piątek, 18 Sierpień 2017 / Published in Blog
Zdjęcie ilustruje spotkanie trzech osób tworządzych personel projektu

Per­so­nel pro­jektu to Twój naj­cen­niej­szy kapi­tał. To wła­śnie od ludzi zarzą­dzających Twoją unijną inwe­sty­cją zależy jej pra­wi­dłowa reali­za­cja. Dla­tego dzi­siaj pod­po­wiem Ci, na co warto zwró­cić uwagę dobie­ra­jąc kadrę do pro­jektu.

(więcej…)

FACEBOOK

YOUTUBE

GOOGLE+

TOP

Cześć!

Miło, że jesteś 🙂
Twoi znajomi też nas odwiedzili.

Zobacz, co polecają
dla Ciebie.

Sprawdź