FORGOT YOUR DETAILS?

Wręczenie umów w ramach Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego RPO WL na lata 2014-2020. Fot. © Piotr Wójcik/UMWL

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie odbył się dziś briefing prasowy, podczas którego wręczono 8. umów Beneficjentom Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020. Chodzi o Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego. Łączna kwota przyznanego dofinansowania ze środków UE dla tych projektów wyniosła ponad 12,5 mln zł.

W briefingu uczestniczyli: Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Zbigniew Wojciechowski oraz Dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (DW EFRR) Anna Brzyska.

W gronie beneficjentów znalazły się: Gmina Leśniowice, Gmina Trzeszczany, Gmina Stanin, Gmina Piszczac, Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Celejowie, Miasto Zamość, Gmina Bełżyce oraz Gmina Krzywda.

– Potrzeby w zakresie termomodernizacji są wciąż bardzo duże. Dlatego cieszę się, że dzięki zwiększeniu środków w tym konkursie do grona beneficjentów dołączy osiem kolejnych podmiotów. – podkreślił wicemarszałek Zbigniew Wojciechowski.

Zarząd Województwa Lubelskiego po raz drugi zwiększył alokacje środków w konkursie (ogłoszonym grudniu 2018 roku) dotyczącym efektywności energetycznej sektora publicznego. Dzięki tej decyzji do grona 97 beneficjentów, którzy w październiku 2019 roku podpisali umowy w ramach tego konkursu, dołączyło kolejnych 8 podmiotów.

– Dodatkowe fundusze pozwolą na termomodernizację dwunastu budynków. W ramach prac przewidziano także zainstalowanie ośmiu sztuk instalacji paneli fotowoltaicznych, sześciu jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE, wymianę źródeł ciepła na piece czy kotły oraz wymianę oświetlenia. – wylicza Dyrektor DW EFRR Anna Brzyska.

Łączna kwota przyznanego dofinansowania ze środków UE dla tych projektów wyniosła ponad 12,5 mln zł. Szacuje się, że dzięki tym działaniom roczny spadek emisji gazów cieplarnianych wyniesie łącznie ok. 1245,66 ton równoważnika dwutlenku węgla w ciągu roku.

Podsumowanie:

W ramach Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego z RPO WL 2014-2020 podpisano w sumie 257 umów (w ramach 3 konkursów) o wartości ogółem prawie 774 mln zł, z czego dofinansowanie z UE to nieco ponad 453 mln zł.

Z konkursu ogłoszonego w 2016 roku realizowanych jest 87 umów na łączną kwotę dofinansowania ze środków Unii Europejskiej ponad 205 mln zł, z drugiego konkursu ogłoszonego w 2017 roku, 65 umów na łączną kwotę dofinansowania nieco ponad 122 mln zł. Projekty zakładają m.in. termomodernizację 593 budynków, zainstalowanie 238 sztuk instalacji paneli fotowoltaicznych oraz 218 jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE. Szacuje się, że dzięki tym działaniom ograniczenie gazów cieplarnianych wyniesie łącznie ok. 64 974,28 ton równoważnika dwutlenku węgla w ciągu roku.

Charakterystyka projektów, które podpisały umowy 11 grudnia 2019 roku:

Gmina Leśniowice – Projekt pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Leśniowicach, Pliskowie i Wygnańcach, gmina Leśniowice” obejmuje termomodernizacje (w tym m.in: ocieplenie ścian zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, montaż kotła na pelet, wymianę instalacji c.o.) 3 budynków użyteczności publicznej w tym: budynku OSP w Leśniowicach, świetlicy w Wygnańcach oraz świetlicy w Pliskowie.

Gmina Trzeszczany – Projekt pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Cypriana Kamila Norwida w Trzeszczanach” dotyczy termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Trzeszczanach poprzez wymianę stolarki okiennej, docieplenie ścian zewnętrznych, modernizację instalacji elektrycznej (w tym montaż paneli fotowoltaicznych), wymianę instalacji c.o. oraz kotła na pelet.

Gmina Stanin – Projekt pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Stanin” obejmuje termomodernizację budynków Szkół Podstawowych w miejscowościach Sarnów oraz Zagoździe poprzez wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę kotła na kocioł na pelet, zastosowanie systemu pomiaru, monitoringu i zarządzania wykorzystaniem energii, docieplenie ścian zewnętrznych, montaż instalacji fotowoltaicznych, wymianę oświetlenia na oświetlenie typu LED.

Gmina Piszczac – Projekt pn. „Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Piszczac- zadanie II” dotyczy termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej oraz budynku gimnazjum w Chotyłowie. Zakres prac w ramach projektu to m.in: ocieplenie stropów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja instalacji CO, montaż oświetlenia typu LED, montaż instalacji fotowoltaicznych oraz montaż gruntowej pompy ciepła.

Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Celejowie – Projekt pn. „Termomodernizacja budynku Oddziału I w Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Celejowie, Celejów 68, 24-120 Kazimierz Dolny” dotyczy termomodernizacji budynku w Celejowie poprzez: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie poddasza i ścian zewnętrznych oraz montaż instalacji fotowoltaicznej.

Miasto Zamość – Projekt pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Zamościu” obejmuje: wymianę systemów grzewczych, montaż instalacji urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii (panele fotowoltaiczne), wymianę oświetlenia wewnętrznego na oświetlenie typu LED, termomodernizację ścian zewnętrznych budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.

Gmina Bełżyce – Projekt pn.”Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Matczynie gm. Bełżyce” obejmuje kompleksową, głęboką termomodernizację budynku szkoły podstawowej w Matczynie, poprzez – wymianę instalacji c.o., wymianę źródeł ogrzewania, użycie paneli fotowoltaicznych jako dodatkowe źródło energii (OZE), wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę opraw oświetleniowych na LED, ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu budynku.

Gmina Krzywda – Projekt pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Radoryżu Smolanym” obejmuje kompleksową, głęboką termomodernizację budynków Zespołu Szkół w Radoryżu Smolanym, poprzez ocieplenie ścian zewnętrznych, ścian fundamentowych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, montaż oświetlenia typu LED, montaż nawiewników, montaż instalacji fotowoltaicznej oraz modernizację instalacji c.o.

Pamiątkowe zdjęcie z beneficjentami, którzy podpisali 20 grudnia 2019 roku umowy na projekty dotyczące gospodarki wodno-kanalizacyjnej.

Trzech beneficjentów podpisało w piątek (tj. 20.12.2019 r.) umowy na dofinansowanie projektów dotyczących gospodarki wodno-ściekowej. Chodzi o gminy Biłgoraj i Kock oraz Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Poniatowej, które podczas konferencji prasowej uroczyście zaparafowali ostatnie umowy w ramach Działania 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Ostatni konkurs w tej perspektywie

Zarząd Województwa Lubelskiego w grudniu br. dokonał wyboru wniosków o dofinansowanie projektów z Działania 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa, które zostały złożone w ramach naboru ogłoszonego w czerwcu 2018 roku. Co ważne Zarząd Województwa zwiększył alokację środków w tym konkursie z 75,88 mln na kwotę ponad 100,62 mln zł. Dzięki temu dofinansowanie otrzymały wszystkie pozytywnie ocenione projekty.

O środki aplikować mogły gminy oraz przedsiębiorstwa, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki. W sumie podpisano 44 umowy (37 gmin i 7 przedsiębiorców), w tym 6 umów po procedurze odwoławczej (Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Poniatowej, Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Wisznicach oraz Gminy: Biłgoraj, Drelów, Kock i Karczmiska).

W ramach konkursu dofinansowanie otrzymały projekty polegające na budowie oraz modernizacji infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej. Projekty te przewidują:

 • wybudowanie 48,88 km sieci wodociągowej,
 • przebudowanie 21,21 km sieci wodociągowej,
 • wyremontowanie 50,6 km sieci wodociągowej,
 • wybudowanie 36,95 km sieci kanalizacyjnej,
 • wsparcie otrzymało również 9 oczyszczalni ścieków i 34 stacji uzdatniania wody.

Najwięcej projektów realizowanych będzie w powiecie bialskim (7) i w powiecie lubelskim (6).

W dniu dzisiejszym podpisujemy umowy z przedstawicielami Gminy Kock, Gminy Biłgoraj i Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Poniatowej i są 3 ostatnie umowy w ramach tego działania na łączną kwotę ponad 10,16 mln zł.

Wcześniejsze nabory

W ramach Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w działaniu 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa wykorzystano w całą zakładaną alokację środków. Łącznie podpisano 136 umów o wartości ponad 493 mln zł (z czego 291 mln zł to wsparcie z UE).

Oprócz opisanego wyżej konkursu z 2018 roku Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego UMWL ogłosił wcześniej dwa konkursy:

 • w 2015 roku – podpisano 53 umowy, których dofinansowanie z UE wynosiło ponad 107,16 mln zł,
 • w 2017 roku – podpisano 39 umów, których dofinansowanie z UE wynosiło ponad 83,21 mln zł.

Wszystkie dofinansowane projekty (z trzech konkursów) zakładają łącznie:

 • wybudowanie 255,61 km sieci wodociągowej,
 • przebudowanie 104,18 km sieci wodociągowej,
 • wyremontowanie 50,71 km sieci wodociągowej,
 • wybudowanie 244,17 km sieci kanalizacyjnej.

Ponadto wsparcie otrzymało:

 • 18 oczyszczalni ścieków,
 • 90 stacji uzdatniania wody.
Gala Lider Innowacji 2019

10 grudnia 2019 r. o godz. 18.00 w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie odbyła się „Konferencja podsumowująca RPO WL 2014-2020 – Działania wdrażane przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie”, podczas której podsumowano działalność LAWP w Lublinie w latach 2014-2019, przekazano harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 na 2020 rok, a także przedstawiono założenia dotyczące Nowej Perspektywy 2021-2027.

Punktem kulminacyjnym konferencji był finał konkursu „Lider Innowacji 2019”. Podczas finału konkursu zostali nagrodzeni najbardziej innowacyjni przedsiębiorcy naszego regionu!

To już III edycja Konkursu „Lider Innowacji”

Konkurs „Lider Innowacji” to przegląd najlepszych i najbardziej innowacyjnych firm województwa lubelskiego. Podczas konferencji poznaliśmy przedsiębiorców, którzy korzystają z dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020. Nagrodzeni zostali Liderzy Innowacji czyli firmy, które w sposób szczególny przyczyniły się do rozwoju regionu poprzez swoją innowacyjną działalność. Spośród setek projektów została wybrana finałowa „dwunastka” – trzy firmy w każdej z czterech kategorii: biogospodarka, medycyna i zdrowie, energetyka niskoemisyjna, informatyka i automatyka.

Kogo wybrała Kapituła?

Członkowie Kapituły Konkursu wybrali laureatów, którzy w pełni zasłużyli sobie swoją działalnością na wyróżnienie.

W wyniku głosowania wyłoniono następujących Laureatów:

Laureaci

Lider Innowacji – Biogospodarka – C2C Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z LublinaLider Innowacji – Medycyna i zdrowie – Pro-Project Henryk Kartaszyński z Okszowa k. Chełma

Lider Innowacji – Informatyka i automatyka – Air&D Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Lublina

Lider Innowacji – Energetyka niskoemisyjna – Spomasz Zamość Spółka Akcyjna z Zamościa

W programie m.in.:

 • możliwości uzyskania wsparcia na rozwój działalności w Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie
 • założenia Nowej Perspektywy 2021-2027
 • instrumenty zwrotne finansowania działalności gospodarczej
 • doświadczenia firm w pozyskiwaniu unijnych środków
 • wystawa fotograficzna najlepszych projektów realizowanych w ramach RPO WL 2014-2020
 • finał konkursu Lider Innowacji
 • występ artystyczny

Konferencja miała na celu zapewnienie mieszkańcom/przedsiębiorcom województwa lubelskiego informacji na temat możliwości uzyskania dofinansowania w ramach RPO WL 2014-2020, a także ukazanie potencjalnym beneficjentom/beneficjentom korzyści płynących z dofinansowań unijnych poprzez przedstawienie dobrych praktyk beneficjentów RPO WL 2014-2020.

Organizatorem konferencji była Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie oraz Lubelskie Centrum Konferencyjne w Lublinie pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego.

Podpisanie umowy na elektroniczne zespoły trakcyjne.

W poniedziałek, 9 grudnia br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie odbyła się konferencja prasowa podczas, której została podpisana umowa pomiędzy Województwem Lubelskim, a firmą NEWAG S.A. na dostawę ośmiu fabrycznie nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT). Wartość umowy wynosi ponad 146 mln zł brutto.

W konferencji uczestniczyli: Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Michał Mulawa, Członek Zarządu Województwa Zdzisław Szwed oraz Prezes Zarządu NEWAG S.A. Zbigniew Konieczek.

– Rozwój połączeń regionalnych to jeden z priorytetów samorządu województwa. Cieszy mnie fakt, że udało się z sukcesem zakończyć ten przetarg i wyłonić solidnego wykonawcę z dużym doświadczeniem. – wyjaśnia wicemarszałek Michał Mulawa.

Nowe dwuczłonowe pojazdy przeznaczone będą do obsługi kolejowego, regionalnego ruchu pasażerskiego na liniach zelektryfikowanych i zostaną wyposażone m.in. w nowoczesne, oszczędne zespoły napędowe zapewniające prędkość do 160 km/h oraz urządzenia Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS/ETCS). Pojemność pojazdów będzie dostosowana do potrzeb pasażerskich odnotowywanych na obszarze województwa, przy czym w razie większego zapotrzebowania, możliwe będzie ich łączenie w zespoły do trzech sztuk w ramach tzw. trakcji wielokrotnej.

– Nasz tabor na polskich torach liczy już blisko 200 pojazdów. Jestem przekonany, że gdy tylko zostanie oddana linia Warszawa-Lublin pasażerowie wrócą na kolei. Szybki przejazd pociągiem będzie bardzo konkurencyjny dla transportu drogowego. – dodał prezes Zbigniew Konieczek.

Dostawa wszystkich pojazdów, zgodnie z zawartą umową musi zostać zrealizowana w ciągu 24 miesięcy od jej podpisania.

Umowa pomiędzy Województwem Lubelskim, a firmą NEWAG S.A., dotyczy dostawy ośmiu fabrycznie nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT). Wyboru wykonawcy dokonano w trybie przetargu nieograniczonego, który został rozstrzygnięty 25 września 2019 roku. Zawarcie umowy zostało poprzedzone kontrolą uprzednią postępowania przez Urząd Zamówień Publicznych, która zakończyła się pozytywnie. Wartość umowy wynosi 146 616 000,00 zł brutto.

Intencją Województwa Lubelskiego, jako organizatora przewozów jest aby zakupywany tabor kolejowy zaoferował nową jakość podróżowania wszystkim pasażerom, w tym osobom niepełnosprawnym oraz o ograniczonej zdolności ruchowej. Pasażerowie o ograniczonej mobilności uzyskają odpowiednią przestrzeń dla wózków inwalidzkich, rampy wjazdowe lub windy, niską podłogę w strefie wejściowej i znacznej części pojazdów, wygodne toalety, system poręczy i oznaczeń, specjalne urządzenia dla pasażerów niedosłyszących (pętle indukcyjne) i inne udogodnienia. Przestrzeń pasażerska zaoferuje m. in. specjalną strefę do przewozu większego bagażu oraz rowerów, wygodne i ergonomiczne fotele pasażerskie, wydajne układy klimatyzacji, dostęp do Internetu oraz do gniazd elektrycznych i USB zasilających urządzenia mobilne. Dzięki nowoczesnemu systemowi informacji pasażerskiej, pasażer otrzyma niezbędne mu informacje o podróży, prezentowane na wysokiej jakości wyświetlaczach i monitorach. Bezpieczeństwo podróży zapewni pełny monitoring wnętrz i otoczenia. Ponadto każdy z dostarczanych pojazdów zostanie wyposażony w defibrylator AED. Nowe elektryczne zespoły trakcyjne z pewnością przyczynią się do zmiany wizerunku transportu publicznego, podnosząc jego atrakcyjność w codziennych podróżach.

Zakupione pojazdy zastąpią najstarsze niezmodernizowane elektryczne zespoły trakcyjne serii EN57 eksploatowane na zelektryfikowanych liniach kolejowych województwa lubelskiego, tj.:

 • Nr 2 (odc. Siedlce – Łuków – Terespol)
 • Nr 7 (odc. Dęblin – Lublin – Chełm);
 • Nr 26 (odc. Łuków – Dęblin);
 • Nr 581 (odc. Świdnik Miasto – Lublin Airport).

Po zakończeniu elektryfikacji linii kolejowej nr 68 (na odcinku Lublin Zemborzyce – Stalowa Wola – Rozwadów) będą mogły kursować również do Stalowej Woli i Rzeszowa.

Wybrane informacje charakteryzujące nowe EZT:

 • Prędkość eksploatacyjna: 160 km/h.
 • Pojazd dwuczłonowy, przegubowy na wózkach dwuosiowych.
 • Dostosowany do peronów o wysokości od 300 do 760 mm powyżej główki szyny.
 • Układ wnętrza: bezprzedziałowy, klasy 2 z otwartym przejściem międzyczłonowym.
 • Ilość miejsc ogółem: min. 195, w tym min. 105 siedzących.
 • Oświetlenie wnętrza w technologii LED.
 • Pełna zgodność z wymaganiami odpowiednich Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności (TSI).

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Województwo Lubelskie realizuje projekt pn. Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych. Celem projektu jest poprawa wewnętrznego skomunikowania regionu poprzez zakup nowoczesnych środków transportu kolejowego o napędzie elektrycznym.

Projekt przewiduje możliwość rozszerzenia zamówienia z ośmiu do dziewięciu lub dziesięciu sztuk. Decyzje o zwiększeniu dostaw mogą być podejmowane w ciągu 12 miesięcy od podpisania umowy z Wykonawcą.

FACEBOOK

YOUTUBE

INSTAGRAM

TOP